Company Policy and Future Work Plans

To uphold the operational standards of the company to be equal to or higher than international standards and to ensure all equipment meets the safety standards of IMO management system as International Maritime

แนวความคิดแผนงานของบริษัทในอนาคตที่จะดำเนินการ

มีระบบการจัดการสากลสำหรับ ความปลอดภัยการทำงานบนเรือ และการป้องกันมลภาวะจาก เรือ (ISM CODE) ระบบการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล